Ochrana osobních údajů

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6  odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasí klient Jakub Zvelebila (Bezobalový obchod Zemidluh, IČ 04288602) se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů.

 

Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce a k provozním účelům centra Bezobalového obchodu Zemidluh

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.

 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů má klient právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.